WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców - 18.06.2020Rodzice, którzy zgłosili potrzebę korzystania  z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym proszeni są o wypełnienie deklaracji oraz oświadczenia i dostarczenie ich do placówki w formie mailowej lub  papierowej do dnia 22.06.2020 r.
 Załącznik 1


Deklaracja przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 16

w Raciborzu

w terminie od ………………… do ………………………

 

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………………………………………………………………..……….

Data urodzenia dziecka:

…………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania:

………………………………………………………..…………….………….……….…….…

Telefon do szybkiego kontaktu:

………………………………………………..………………………………………………….

Adres e-mail rodziców:

…………………………………………………………………………………………………...

TERMIN: dokładna data i czas pobytu dziecka w przedszkolu (w godz. od – do):

………………………………………..…………………………………..………....…………...

……………………………………………………..…………………………..…..………..…...

Informacje o alergiach, chorobach przewlekłych, które mają wpływ na funkcjonowanie

dziecka w przedszkolu:

………………………………………….……………………………………….………………

………………………………….…………………………………….…………………………

Dodatkowe informacje o dziecku mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu:

…………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………

 

Oświadczamy, że dziecko będzie korzystało z …… posiłków dziennie

Zobowiązujemy się do poniesienia pełnych kosztów pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym

(tj. wyżywienie wg stawki żywieniowej obowiązującej w danym przedszkolu + 1 zł za każdą

godzinę ponad podstawę programową) oraz terminowego uiszczenia opłaty.

Wyrażamy dobrowolnie zgodę na zebranie w/w danych osobowych.

Oświadczamy, że przedłożone przez nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym

 

 

  1. Administratorem Danych jest Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem e-mail na adres: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) - na gruncie prawa krajowego między innymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych.
  6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres czasu wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i statutowych ciążących na Administratorze, niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizowania obowiązków ustawowych i statutowych ciążących na Administratorze.
  9. Administrator nie dokonuje profilowania danych, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu):

1) …………………………………….…...……………..………………………………….

2) …………………………………….………………….………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………...

 

 

 

……………………                                                  ………. ….……………………………

(Miejscowość, data)                                                              (podpisy rodziców/opiekunów)


Załącznik 2


OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczamy, że

1.       Nie mamy możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem……………………………..

Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 

 TAK     NIE        * proszę zaznaczyć

 

                                                                               …………………..podpisy rodziców /opiekunów

 

2.      Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.                          

 

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 

3.      O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

                                                                               …………………..podpisy rodziców/opiekunów

 

4.      Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

                                                                                …………………..podpisy rodziców/opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest przedszkole, do którego uczęszcza dziecko (z reprezentacją w osobie Dyrektora).

2.        W przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl.

3.        Administrator przetwarzane dane osobowe w zakresie danych kontaktowych do rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Administrator przetwarza dane osobowe w postaci stanu zdrowia tj. temperatury ciała dziecka w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

4.        Dane osobowe dziecka w zakresie stanu zdrowia przetwarzane są w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19. Dane osobowe takie jak telefon czy adres e-mail przetwarzane są w celach kontaktowych/informacyjnych. 

5.        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do pozyskiwania danych (np. służby medyczne w zakresie ratowania życia/zdrowia dziecka).

6.        Pomiar temperatury ciała nie będzie nigdzie utrwalany/zapisywany. O podwyższonej temperaturze ciała dziecka rodzic będzie informowany na bieżąco.

7.        Przysługuje Państwu prawo do:

a)        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)        sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)        usunięcia danych osobowych,

d)        ograniczenia przetwarzania danych,

e)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)         przenoszenia danych,

g)        prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.        Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa).