WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców - Procedura BHP 05.05.2020

Procedura  BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Przedszkola  nr 16 obowiązujące od  11 maja 2020r.

 

1.                  Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę  w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola nr 16 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli

 

2.                  Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola  nr 16świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

 

3.                  Odpowiedzialność

1)      Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz rodziców jest Dyrekcja przedszkola.

2)      Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy w pokoju socjalnym.

3)      Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola

4)      Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 

4.Zasady postępowania w czasie pobytu w przedszkolu

 

1)   Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk,  z którego muszą korzystać wszyscy dorośli;

2)   Liczebność grup będzie pomniejszona, tak aby zapewnić możliwość utrzymania zalecanych odstępów pomiędzy dziećmi i opiekunami;

3)   Dzieci do przedszkola przyjmowane są zgodnie z oświadczeniem pobytu dziecka w przedszkolu. ( zał 1) oraz oświadczeniami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ , MEN ( zał 2)

4)   Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

 

        Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Rodzic zabiera ze sobą maseczkę dziecka.

        Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy.

        Pracownik przedszkola rozbiera dziecko w szatni i prowadzi do sali, w której będzie ono przebywało , w stałej grupie bez możliwości przechodzenia do innych sal.

        Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do przedszkola.

5)   Z sal  zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

6)   Pracownik poszczególnej sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła w salach wychowawczych. Wszelkie poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki. W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe;

7)   Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych

8)   Na czas wprowadzenia szczególnych procedur rezygnujemy z codziennego mycia zębów w przedszkolu oraz leżakowania.

9)   Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem; 

10)                        Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa.

11)                       Do każdej grupy dzieci przyporządkowani będą ci sami opiekunowie, dzieci przebywać będą w wyznaczonej sali;

12)                        Na czas wprowadzenia szczególnych procedur usunięty został dystrybutor wody pitnej. Woda będzie podawana dzieciom przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

13)                       Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę;

14)                       Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;

15)                        Zwracana będzie szczególna uwaga, aby dzieci często i regularnie myły ręce;

16)                        Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki;

17)                        Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą  korzystać z terenu zielonego na terenie placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości, zmianowości grupy. Sprzęt na placu zabaw po wyjściu każdej grupy będzie dezynfekowany.

18)                        Przy organizacji żywienia wprowadzone zostają szczególne środki ostrożności, korzystanie z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Mycie naczyń i sztućców  myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 600  lub je wyparzać.

19)                       Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi

20)                        Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 m.

21)                       Zaleca się przebywanie w pomieszczeniu socjalnym tylko jednej osoby.

22)                        W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w wyznaczonej sali, a Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzice w takim przypadku, będą musieli informować placówkę o stanie zdrowia dziecka;

23)                        Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

24)                       Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę telefony podane przez rodzica.