WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców - Wytyczne GIS i MZ 05.05.2020

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia 

 


Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

▪ Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

▪ Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

▪ W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

▪ Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

▪ Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.

▪ Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.

▪ Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

▪ W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.

▪ W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

▪ Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).

▪ Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

▪ Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej

w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

 

Dyrektorze,

▪ Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać

w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna

być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie

organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

▪ W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 

Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych

kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.

▪ Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji

rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

▪ O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony

osobistej,w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

▪ W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś

– wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach

z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

▪ Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się

inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem

nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody

zostały określone na stronie internetowej GIS.

▪ Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie

placówki placów zabaw i boisk.

▪ Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu

zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed

używaniem.

▪ Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

▪ Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde

wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być

przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.

▪ Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny

nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki

nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

▪ W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych

pracowników powyżej 60. roku życia.

▪ W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki

nad dziećmi.

▪ Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony

osobistej

i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku

stwierdzenia objawów chorobowych.

▪ Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb

medycznych.

▪ Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

▪ Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź

zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących

do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

▪ Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków

w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu

w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.

▪ Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.


Nauczycielu,

▪ Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w

placówce

i dlaczego zostały wprowadzone.

▪ Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

▪ Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

dezynfekować,

np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,

np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.

▪ Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i

prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

▪ Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj

przykład.

▪ Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.


Rodzicu,

▪ Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

▪ Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę

nosa

i ust podczas drogi do i z placówki.

▪ Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

▪ Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

▪ Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych

przedmiotów

czy zabawek.

▪ Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce

wodą

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

▪ Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania

czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się

przez obserwację dobrego przykładu.