WAŻNA INFORMACJA

RODO

Ogłoszenia
Ważna informacja dla rodziców - oświadczenie II 04.05.2020


Dla rodziców, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola
od 11.05.2020.

Prosimy aby to oświadczenie skopiować, wydrukować, wypełnić i wrzucić do   przedszkolnej  skrzynki pocztowej. 

OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczamy, że

1.       Nie mamy możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem……………………………..

Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 

 TAK     NIE        * proszę zaznaczyć

 

                                                                               …………………..podpisy rodziców /opiekunów

 

2.      Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.                          

 

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 

3.      O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

                                                                               …………………..podpisy rodziców/opiekunów

 

4.      Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

                                                                                …………………..podpisy rodziców/opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest przedszkole, do którego uczęszcza dziecko (z reprezentacją w osobie Dyrektora).

2.        W przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl.

3.        Administrator przetwarzane dane osobowe w zakresie danych kontaktowych do rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Administrator przetwarza dane osobowe w postaci stanu zdrowia tj. temperatury ciała dziecka w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

4.        Dane osobowe dziecka w zakresie stanu zdrowia przetwarzane są w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19. Dane osobowe takie jak telefon czy adres e-mail przetwarzane są w celach kontaktowych/informacyjnych. 

5.        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do pozyskiwania danych (np. służby medyczne w zakresie ratowania życia/zdrowia dziecka).

6.        Pomiar temperatury ciała nie będzie nigdzie utrwalany/zapisywany. O podwyższonej temperaturze ciała dziecka rodzic będzie informowany na bieżąco.

7.        Przysługuje Państwu prawo do:

a)        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)        sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)        usunięcia danych osobowych,

d)        ograniczenia przetwarzania danych,

e)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)         przenoszenia danych,

g)        prawo do cofnięcia udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.        Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa).